W ramach opieki transgranicznej Pacjent podlegający systemowi ubezpieczenia zdrowotnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim, mając jednocześnie możliwość zwrotu poniesionych kosztów tych świadczeń, o ile świadczenia takowe należą do świadczeń gwarantowanych w Polsce w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Serdecznie Państwa zapraszamy, do korzystania z naszych usług.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, którego funkcję w Polsce pełni Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ działających na terytorium poszczególnych województw. Informacje ogólne dla uprawnionych z państw członkowskich UE/EFTA (Information for entitled persons from EU/EFTA Member States)


Szczegółowa procedura dotycząca zwrotu kosztów świadczeń:
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. TOZ - Zwrot Kosztów Świadczeń


Rzecznik Praw Pacjenta o TOZ:
https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/transgraniczna-opieka-zdrowotna/