Z jakich usług w CM Sanitas mogę skorzystać w ramach umowy z NFZ?

W CM Sanitas mogą państwo skorzystać z szerokiego zakresu konsultacji lekarskich w ramach NFZ:

Ponadto mogą państwo skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacyjnych czy zabiegów szpitalnych. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności poszczególnych badań w danym okresie dostępne są pod nr telefonu 81 53 40 400.

 

Do jakich poradni wymagane jest skierowanie?

NFZ wymaga posiadania skierowania do następujących poradni specjalistycznych:

*Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzony został obowiązek posiadania skierowań do poradni okulistycznej oraz dermatologicznej.

 

Jak długo ważne jest skierowanie do poradni rehabilitacyjnej?

Zgodnie z treścią Zarządzenia Prezesa NFZ nr 80 z dnia 16 grudnia 2013 roku, załącznik nr 1 pkt 4 do  rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, skierowanie do poradni rehabilitacyjnej jest ważne 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Jeśli leczenie wymaga dłuższego okresu Pacjent powinien posiadać nowe skierowanie.

 

Jakie informacje są wymagane do rezerwacji wizyty refundowanej przez NFZ?

By zarezerwować wizytę refundowaną przez NFZ należy posiadać skierowanie do poradni specjalistycznej. W przypadku rejestracji telefonicznej lub internetowej należy przygotować następujące informacje ze skierowania: data wystawienia, kod ICD10, kod resortowy część VII. Na przykładzie skierowania CM Sanitas:

Skierowanie

 • 1 - data wystawienia skierowania
 • 2 - pięcioznakowy kod ICD10
 • 3 - kod resortowy część VII

 

Czy data wpisu na listę oczekujących może być wcześniejsza niż data wystawienia skierowania? Np. pacjent zapisał się telefonicznie do poradni kardiologicznej w dniu 5 stycznia 2016 r., następnie dostarczył skierowanie z datą wystawienia 15 stycznia 2016 r

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661) świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę na liście oczekujących po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do uzyskania świadczenia bez skierowania.

W przypadku zapisów telefonicznych świadczeniodawca może zwrócić się o podanie danych ze skierowania (kto wystawił skierowanie, dane dotyczące świadczeniodawcy, lekarza, informacje o rozpoznaniu lub powodzie przyjęcia), uprawdopodobniając tym samym, że świadczeniobiorca jest w posiadaniu wymaganego skierowania. W przypadku stwierdzenia, że w momencie dokonywania wpisu na listę oczekujących drogą telefoniczną nie posiadał skierowania, o czym świadczy późniejsza data jego wystawienia, świadczeniodawca powinien skreślić świadczeniobiorcę z wcześniejszego wpisu i ponownie wpisać z datą dostarczenia skierowania, co będzie wiązało się z wyznaczeniem nowego terminu udzielenia świadczenia.

Skierowanie z datą wystawienia późniejszą niż data dokonywania wpisu drogą telefoniczną wskazuje na to, że w dniu wpisu na listę oczekujących świadczeniobiorca nie był uprawniony do uzyskania świadczenia. W przypadku gdyby świadczenia były realizowane przez świadczeniodawcę na bieżąco, świadczeniobiorcy bez skierowania nie byłoby udzielone świadczenie, chyba że do uzyskania danego świadczenia nie jest wymagane skierowanie.

W związku z powyższym pacjent nie może zostać przyjęty na wizytę refundowaną na podstawie skierowania wystawionego z datą późniejszą niż data wpisu do kolejki oczekujących (data zapisu na wizytę).

 

Czy w przypadku niezgłoszenia się na zabiegi rehabilitacyjne w wyznaczonym terminie, na kolejne zabiegi można zapisać się na podstawie tego samego skierowania?

Zgodnie z art. 20 ust. 10e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) świadczeniodawca dokonuje skreślenia z listy oczekujących pacjenta, który nie stawił się w wyznaczonym terminie i nie uprawdopodobnił, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Świadczeniodawca może ponownie wpisać pacjenta na listę oczekujących, jednakże w przypadku świadczeń fizjoterapii pacjent będzie zobowiązany dostarczyć nowe skierowanie, jeśli upłynęło ponad 30 dni od dnia wystawienia skierowania. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522) skierowanie należy zarejestrować w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

 

Czy na wizycie prywatnej mogę otrzymać skierowanie na badania/zabiegi w ramach NFZ?

W ramach wizyty prywatnej lekarz nie może wypisać skierowania na badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skierowanie na bezpłatne badania lekarz może wypisać tylko w ramach wizyty refundowanej. Lekarz może natomiast na płatnej wizycie skierować na zabiegi operacyjne w ramach NFZ.

 

Co muszę wiedzieć przed zapisaniem się na zabiegi rehabilitacyjne w ramach NFZ?

Skierowanie na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego za wyjątkiem skierowania wystawianego w przypadku wad postawy (skierowanie wystawia lekarz o określonej przez NFZ specjalizacji).

W jednym cyklu terapeutycznym jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów (okolic) dziennie.

Skierowanie powinno być zarejestrowane w wybranym zakładzie nie później niż 30 dnia od dnia wystawienia.

Skierowanie powinno być czytelne i zawierać wszystkie określone przez NFZ informacje.

 

Jakie dokumenty muszę posiadać by odbyć wizytę w ramach NFZ?

Od 1 stycznia 2013 roku został wprowadzony system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). Dzięki jego wprowadzeniu, posiadanie dokumentu ubezpieczenia nie jest wymagane, a weryfikacja uprawnień odbywa się za pomocą numeru PESEL. W związku z tym w celu potwierdzenia tożsamości pacjenta wymagane jest tylko posiadanie dokumentu ze zdjęciem:

 • dowód osobisty, paszport, prawo jazdy - w przypadku osób dorosłych
 • legitymacja szkolna - w przypadku osób uczących się do 18 roku życia

W przypadku dzieci nie posiadających jeszcze numeru PESEL, weryfikacja prawa do świadczeń odbywa się przy pomocy numeru PESEL rodzica lub opiekuna.

 

Co zrobić, gdy system eWUŚ nie potwierdzi moich uprawnień do bezpłatnego
leczenia?

W przypadku braku potwierdzenia przez system uprawnień do bezpłatnych świadczeń, pacjent zostanie poproszony o wypełnienie stosownego oświadczenia o prawie do świadczeń.

 

Kto ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością?

Na podstawie ustawy 7 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.581 z późn. zm.; art. 24-24c i 47c) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

Ustanie prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) - po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,

 • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,

 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym - po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,

 • w przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,

 • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia - członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Osobom, które:

 • ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,

 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,

 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku,

Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.