REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ZAKUPU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OFEROWANYCH PRZEZ
CENTRUM MEDYCZNE SANITAS SP. Z O. O. POPRZEZ SERWIS WWW.CMSANITAS.PL

Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o. o. udostępnia Użytkownikowi możliwość nabycia usług medycznych oraz dokonania elektronicznej rezerwacji i uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie www.cmsanitas.pl, w zakresie określonych przez CM Sanitas świadczeń zdrowotnych, w celu wykonania na rzecz tej osoby lub osoby przez nią wskazanej świadczenia zdrowotnego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 1. DEFINICJE.
  Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, określający warunki nabywania usług medycznych i elektronicznej rezerwacji oraz uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie www.cmsanitas.pl
  2. Sanitas - Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000139011, NIP: 712-27-70-576, REGON: 432527566-00036, Kapitał  Zakładowy: 5 400 000,00 PLN.
  3. Użytkownik (Płatnik) – oznacza:
   1. osoba fizyczna, w tym Uprawniony, która ma zamiar skorzystać jako pacjent ze świadczeń zdrowotnych, oferowanych przez Sanitas i w tym celu dokonująca elektronicznej rezerwacji świadczenia oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line;
   2. osoba fizyczna, która dokonuje elektronicznej rezerwacji świadczenia medycznego oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line na rzecz innej osoby fizycznej (pacjenta), w szczególności: przedstawiciel ustawowy na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym rodzic na rzecz dziecka, opiekun prawny na rzecz podopiecznego, a także osoba sprawująca faktycznie opiekę nad inną osobą fizyczną na rzecz takiej osoby fizycznej, osoba dokonująca elektronicznej rezerwacji oraz uiszczająca opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line na rzecz innej osoby fizycznej grzecznościowo;
   3. osoba fizyczna, w tym Uprawniony, dokonująca zakupu pakietu usług medycznych oferowanych przez Sanitas i w tym celu uiszczająca opłatę za pośrednictwem systemu płatności on-line lub osoba fizyczna przez niego uprawniona do korzystania z pakietu usług medycznych, na rzecz której pakiet został wykupiony.
  4. Uprawniony – osoba fizyczna, na rzecz, której zostało zakupione świadczenie zdrowotne za pośrednictwem serwisu www.cmsanitas.pl.
  5. Serwis – oznacza platformę elektroniczną, zamieszczoną pod adresem internetowym www.cmsanitas.pl, gdzie Użytkownik po przekierowaniu do serwisu Przelewy24 może nabywać usługi medyczne, rezerwować świadczenia zdrowotne oraz uiszczać za nie opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line.
  6. Usługa – oznacza:
   1. usługę elektronicznej rezerwacji i uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie www.cmsanitas.pl, oraz
   2. świadczenie zdrowotne nabywane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
  7. Świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania” – art. 2 ust. 1 pkt 10 UoDzL
  8. Usługa medyczna – oznacza dowolną usługę zdrowotną realizowaną w obszarze medycyny.
  9. Pacjent - osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny” – art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej UoPP.
  10. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę płatniczą na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  11. Serwis Przelewy24 (Serwis) - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.
  12. Transakcja płatnicza (Płatność) - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu. Każda transakcja jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer transakcji kwotę, Identyfikator, metodę.
   Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
   • Oczekująca - płatność oczekująca na wpłatę,
   • Weryfikowana - płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
   • Do wykorzystania/Przedpłata - płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
   • Dokonana - płatność opłacona, w związku z którą zostało wysłane potwierdzenie do Sprzedawcy,
   • Błędna -płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
   • Zwrócona – płatność zwrócona Klientowi.
  13. Panel transakcyjny - Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.
  14. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Terminy użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w przywołanym Rozporządzeniu, posiadają znaczenie, jakie nadaje im Rozporządzenie.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. Właścicielem Serwisu www.cmsanitas.pl jest CM Sanitas Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Okopowa 3. Sanitas za pośrednictwem Serwisu www.cmsanitas.pl i serwisu Przelewy 24 prowadzi sprzedaż Użytkownikom świadczeń zdrowotnych, jednostkowych usług medycznych, jednorazowych pakietów medycznych oferowanych w oddziałach Centrum Medycznego Sanitas oraz umożliwia rezerwację elektroniczną świadczeń zdrowotnych i ich opłacanie za pośrednictwem systemu płatności on-line.
  2. Sanitas, jako podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), jest administratorem danych osobowych z mocy prawa, uprawnionym do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia swoich pacjentów oraz administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników przy dokonywaniu przez nich elektronicznej rezerwacji i opłaty za świadczenia zdrowotne, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Sanitas udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu, przez osoby korzystające z Usług świadczonych w Serwisie.
  4. Udostępniona Użytkownikowi możliwość elektronicznego zakupu świadczenia zdrowotnego przez uiszczenie za nie opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

  1. Serwis jest udostępniony przez Sanitas w polskiej wersji językowej, za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Sanitas, w tym do zakupu świadczeń zdrowotnych oraz uiszczania za nie opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line korzystając z komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecamy korzystanie z aktualnych wersji aplikacji; dla przykładu: Google Chrome 66, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 42, Mozilla Firefox 59, Opera 49, Safari 11), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript oraz posiadanie adresu e-mail, za pomocą, którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

  1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
  3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić, destabilizować bądź uniemożliwiać:
   1. korzystanie z Usług przez innych użytkowników;
   2. funkcjonowanie Serwisu.
  4. Użytkownik może wskazać dane osoby trzeciej, na rzecz, której może nabyć świadczenia zdrowotne dostępne w Serwisie. Podając dane osobowe osoby innej, niż sam Użytkownik, Użytkownik oświadcza, że dysponuje wynikającym z Rozporządzenia lub z oświadczenia osoby trzeciej upoważnieniem do podania tych danych osobowych Sanitas, w celu określonym w niniejszym Regulaminie. Ponadto Użytkownik oświadcza, że wprowadzane przez niego dane są zgodne z prawdą.
  5. Korzystanie ze świadczeń udostępnianych w ramach Serwisu jest płatne, Użytkownik ponosi opłaty zgodne z cennikiem zawartym w Serwisie, a uiszczenie opłaty odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
  6. Aktualna lista świadczeń zdrowotnych, w zakresie, których możliwy jest elektroniczny zakup poprzez system płatności on-line jest dostępna na stronie www.cmsanitas.pl.
 5. REZERWACJA I ODWOŁYWANIE PŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

  1. Rezerwując płatne świadczenie zdrowotne za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien w ciągu 15 minut dokonać za nie płatności z góry używając udostępnionego przez Sanitas systemu płatności on- line, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera/ urządzenia mobilnego, po zarezerwowaniu wybranego świadczenia. Brak odnotowania opłaty za zarezerwowane świadczenie przez Użytkownika w wyżej wymienionym terminie przez Sanitas, powoduje jego automatyczne anulowanie.
  2. Pełna kwota należna za rezerwowane świadczenie zdrowotne albo nabywaną usługę medyczną jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia usługi dla Użytkownika, nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.
  3. Rezerwację traktuje się, jako prawidłowo przeprowadzoną, wówczas, gdy Użytkownik prawidło wybrał termin usługi oraz dokonał pełnej opłaty za rezerwację za pomocą systemu płatności on-line.
  4. Po zakończeniu prawidłowo przeprowadzonej rezerwacji i wniesieniu za nią opłaty za pośrednictwem serwisu płatności on-line, Użytkownik otrzymuje na podany podczas rezerwacji adres e-mail, wiadomość podsumowującą i potwierdzającą warunki zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Sanitas umowy.
  5. Zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem serwisu on-line świadczenia zdrowotne należy zrealizować zgodnie z zarezerwowanym terminem w lokalizacji CM Sanitas.
  6. Zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem serwisu płatności on-line świadczenie zdrowotne należy odwołać nie później, niż na 12 godzin przed terminem zarezerwowanej usługi. Usługi, które zostały zarezerwowane i opłacone w odstępie krótszym niż 12 godzin od wybranego terminu realizacji usługi nie mogą być skutecznie odwołane. Usługę można odwołać:
   1. przez odpowiedź na wiadomość SMS, którą kierujemy do Użytkownika celem potwierdzenia rezerwacji bądź jej odwołania. W tym przypadku odwołanie usługi następuje poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości SMS, zgodnie z instrukcją przekazaną przez Sanitas,
   2. telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Sanitas,
   3. w trakcie kontaktu bezpośredniego w placówce.
  7. W przypadku niezrealizowania zarezerwowanego i opłaconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sanitas, Użytkownik jest uprawniony do zwrotu poniesionej opłaty.
 6. PŁATNOŚCI.

  1. Opłatą pobieraną od Użytkownika Serwisu jest cena, którą uiszcza on za nabywanie Świadczeń zdrowotnych powiększona o prowizję za płatność online w wysokości 1,2% wartości usługi.  Opłata ta pobierana jest z góry, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
  2. Pełna kwota należna za nabywane Świadczenie zdrowotne widoczna jest w podsumowaniu każdego zamówienia. W przypadku wystąpienia opłat dodatkowych, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić, w podsumowaniu zamówienia są wyliczone opłaty dodatkowe i ich wysokość oraz metody ich uiszczania przez Użytkownika.
  3. Płatności można dokonywać przelewem lub transferem internetowym korzystając z serwisu Przelewy24 i udostępnionego przez serwis sposobu płatności,
  4. Opłaty poprzez system płatności on-line przelewem lub transferem internetowym uiszczane są za pośrednictwem serwisu płatności on-line udostępnionego przez Sanitas.
  5. Użytkownik może zarezerwować i opłacić poprzez system płatności on-line nieograniczoną ilość świadczeń zdrowotnych w Sanitas.
  6. W razie rezerwacji świadczenia zdrowotnego i niedokończenia procedury płatności, zamówienie nie powoduje obowiązku zapłaty i zostaje anulowane przez system po 15 minutach od chwili jego złożenia. Anulowana rezerwacja nie zobowiązuje Użytkownika do zapłaty a Sanitas nie jest zobowiązany do realizacji usługi medycznej na rzecz Użytkownika.
  7. . W przypadku odwołania zarezerwowanego i opłaconego za pośrednictwem serwisu płatności on-line świadczenia zdrowotnego, w terminie określonym w pkt. 5.6, Użytkownik otrzymuje uiszczoną opłatę w taki sam sposób, w jaki została ona przez niego dokonana. Zwrot realizowany jest po przesłaniu oświadczenia.  
  8. W przypadku braku odwołania wizyty opłaconej wcześniej za pomocą karty płatniczej (kredytowej, debetowej) z wyprzedzeniem, o którym mowa w pkt. 5.6 albo w sytuacji, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba nie stawi się na zarezerwowany termin usługi, wniosek o zwrot kosztu niezrealizowanego świadczenia należy zgłosić na adres zwroty@cmsanitas.pl.  Wnioski rozpatrywane są zgodnie z postanowieniami pkt. 7.1 niniejszego regulaminu.
  9. Zwrot opłaty za rezerwację świadczenia zdrowotnego następuje w terminie do 14 dni roboczych.
  10. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e- mail), albo w inny sposób zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
 7. REKLAMACJE, DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

  1. Sanitas rozpatruje skargi i reklamacje w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zgłaszania i rozpatrywania skarg i reklamacji w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. w Lublinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
  2. Skargi i reklamacje należy składać do:
   Pełnomocnika Praw Pacjenta CM Sanitas
   Beata Grzegorczyk e-mail: b.grzegorczyk@cmsanitas.pl
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

  1. Sanitas odpowiada za prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Serwisu.
  2. Sanitas zastrzega sobie prawo odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy dane wskazane przez Użytkownika są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne.
  3. Niedozwolone jest przesyłanie i publikowanie przez Użytkowników informacji naruszających prawa osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, a także informacji, które mogą zostać uznane przez Sanitas lub jakiekolwiek podmioty trzecie za obraźliwe albo bezprawne.
  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na stronie www.cmsanitas.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etyki.
  5. W Serwisie możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.
  6. Sanitas nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
  7. W przypadku otrzymania przez Sanitas wiarygodnej informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z Serwisu.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

  1. Przy obsłudze elektronicznej rezerwacji wizyt oraz ich płatności on-line, Sanitas – w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie – przetwarza dane osobowe Użytkownika lub osoby trzeciej, wskazanej przez Użytkownika, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, jako administrator danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.). Ponadto w celu wykonywania Usługi Sanitas może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie operatorowi, obsługującemu płatności on-line.
  2. Podczas Rejestracji wizyty osoba proszona jest o podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w celu komunikacji Sanitas z Użytkownikiem oraz w innych celach, do jakich upoważnia Sanitas Rozporządzenie oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Zmiany podanych danych teleadresowych Użytkownik możne dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie, edytując swój profil. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz nr PESEL, mogą zostać zmienione wyłącznie w Rejestracji bezpośredniej na podstawie dokumentu tożsamości.
  4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem w sposób uniemożliwiający dostęp
  5. Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych w Serwisie są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). Sanitas stosuje systemy szyfrowania danych.
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo realizacji uprawnień, o których mowa w art. 15-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z Sanitas lub Inspektorem Ochrony Danych Sanitas.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Sanitas korzysta z podwykonawców (współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne oraz sprzęt informatyczny Sanitas, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich.
 10. PLIKI COOKIES.

  1. Na Stronach Serwisu używane są pliki cookies.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sanitas.
  5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Sanitas może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sanitas, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
  2. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Sanitas, którego przedmiotem są usługi świadczone przez Sanitas w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sanitas w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  4. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

Lublin, dnia 23.10.2020