Wizyty domowe są właściwą formą sprawowania opieki , zapewniają leczenie w sytuacjach, w których udzielenie porady w przychodni jest niemożliwe lub bardzo utrudnione np. w przypadku obłożnie chorych, chorych po urazach, osób starszych, pacjentów mających problemy w poruszaniu się oraz w nagłych zachorowaniach, gdy niemożliwe jest dotarcie chorego do przychodni.

Zgłoszenie i realizacja wizyty domowej lekarza i pielęgniarki POZ
Pacjent posiadający deklarację do POZ ( lekarza, pielęgniarki), lub osoba przez niego upoważniona, zgłasza potrzebę wizyty domowej w rejestracji telefonicznie 81 53 40 400.
Zgłoszenia na wizytę domową na dzień bieżący przyjmowane są z przyczyn organizacyjnych, w godzinach rannych, do godziny 10:00.
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, wyklucza się możliwość umówienia wizyty domowej, (m.in. w przypadkach omdlenia, upadków z wysokości i związanych z nimi złamaniami, różne wypadki komunikacyjne, zaburzenia świadomości bez wyraźnej przyczyny, nagłe urazy powstałe w wyniku wypadków, duszności, bóle w klatce piersiowej, porażenie prądem, a także poród i wszelkie dolegliwości związane z przebiegiem ciąży). Każda z powyższych sytuacji wymaga wezwania pogotowia ratunkowego 112 lub 999.
Wizyty domowe realizowane są w godzinach pracy POZ , zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy.
W dni ustawowo wolne i poza godzinami pracy POZ (w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia) wizyta domowa może odbyć się w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta wizyta w domu pacjenta jest realizowana w dniu zgłoszenia. Jeśli nie ma takich wskazań wizyta domowa jest realizowana zgodnie z ustalonym terminarzem pracy.
W sytuacji nie wymagającej osobistej wizyty lekarza, po ocenie przez lekarza problemu zdrowotnego pacjenta, w zastępstwie na zlecenie lekarskie, wizytę może zrealizować pielęgniarka środowiskowa.
W przypadkach uzasadnionych medycznie , lekarz wystawia pacjentowi skierowanie (zlecenie) na zabiegi będące w kompetencjach pielęgniarki rodzinnej (środowiskowo-rodzinnej) do realizacji w domu pacjenta.
Pielęgniarka po otrzymaniu skierowania, ustala z pacjentem lub z osobą przez niego upoważnioną (osobiście lub telefonicznie)termin wizyty domowej i realizacji zlecenia.
Termin realizacji zlecenia na zabiegi będące w kompetencji pielęgniarki rodzinnej jest wyznaczany zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lekarskiego, bądź w innych ustalonych z pacjentem terminach .

Pacjent przy podpisaniu deklaracji informowany jest o ograniczeniach związanych z wizytami domowymi wynikających ze zbyt dużej odległości między miejscem pobytu(zamieszkania) a przychodnią do której składana jest deklaracja.
CM Sanitas zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia deklaracji od osób, którym z uwagi na miejsce zamieszkania nie jest wstanie świadczyć wizyt domowych.