Gdzie znajdziesz pomoc medyczną w nocy, weekendy i święta?

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Poza godzinami pracy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia,

możesz skorzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK).

TPK to odpowiednik Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tyle że pomoc udzielana jest przez telefoniczny wywiad medyczny.

Wystarczy, że zadzwonisz pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnisz formularz online.

Na infolinii dyżurują pielęgniarki i lekarze. W pierwszej kolejności, po wybraniu numeru, połączysz się z pielęgniarką. Jeśli będzie to konieczne, podczas tego samego połączenia, zostaniesz przekierowany do lekarza.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną,
 • e–receptę,
 • e–skierowanie,
 • e–zwolnienie.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

To świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Wykaz  punktów Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdziesz pod adresem  📲 https://www.nfz-lublin.pl/nocna_i_swiateczna_opieka_zdrowotna_na_lubelszczyznie

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie mają zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków, nagłych zaburzeń świadomości, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. W takich sytuacjach należy wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

W razie zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć (IP) lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR).  

Adresy  IP i SOR dostępne na stronie  📲

https://www.nfz-lublin.pl/uimg/pdf/Wykaz_SOR___01.04.2019_1_408373_ver2.pdf
https://www.nfz-lublin.pl/uimg/pdf/Wykaz_IP___10.10.2019.pdf

Ratownictwo medyczne (Pogotowie ratunkowe)

WAŻNE!

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia można skorzystać z pomocy zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer  999 lub 112.