Procedura postępowania udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. (nie dotyczy urlopu udzielanego w celu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej):

PUNKT 1- Nauczyciel powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły.

PUNKT 2 -Dyrektor weryfikuje, czy przesłanki formalne udzielenia urlopu są spełnione. W przypadku braku przesłanek - dyrektor odmawia udzielenia urlopu. Jeżeli przesłanki występują należy przejść do następnego punktu.

PUNKT 3 -Jeżeli nauczyciel nie przedłożył dyrektorowi skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową, wówczas dyrektor kieruje go na badania do lekarza medycyny pracy.

PUNKT 4- Nauczyciel przedkłada orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza orzecznika.

PUNKT 5 -Występują dwie drogi postępowania, pierwsza: dyrektor udziela urlopu – w przypadku gdy nauczyciel spełnia wszystkie przesłanki i dyrektor nie ma zastrzeżeń do zasadności orzeczenia lekarskiego, druga, gdy składa odwołanie od orzeczenia lekarskiego – jeżeli nauczyciel spełnia wszystkie przesłanki, ale dyrektor ma zastrzeżenia do zasadności orzeczenia.

PUNKT 6- Podmiot właściwy do rozpoznania odwołania (wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub instytut badawczy w dziedzinie medycyny) rozpatrzy odwołanie w terminie 30 dni po przeprowadzeniu badań lekarskich także na koszt szkoły. To orzeczenie będzie ostateczne i przesądzi o prawie do urlopu dla poratowania zdrowia oraz okresie, w jakim nauczyciel będzie mógł z niego korzystać.

 

 

Źródło:

Od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny będzie udzielany wyłącznie:

! w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,

! w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę,

! na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.